Schakelklas


De schakelklas op obs Apollo in Hoogeveen is een gezamenlijk initiatief binnen de brede school Krakeel.

De klas beoogt het gericht aanpakken van taalachterstanden bij leerlingen in de leeftijd van 6, 7 en 8 jaar in het primair onderwijs om de aansluiting bij het onderwijs in de eigen groep te hervinden. Daarnaast kunnen kinderen rechtstreeks uit het buitenland instromen.

Het werken in een gecompliceerde combinatiegroep zoals de schakelklas dwingt ons tot het maken van keuzes. De inhoud van het onderwijs is hierbij het belangrijkste uitgangspunt geweest. We hebben ervoor gekozen de kwaliteit van de instructie boven de kwantiteit te verkiezen. Dit is alleen mogelijk door:

1. Het verbinden van de jaargroepen per vak of domein. (gezamenlijk werken aan hetzelfde doel, bijvoorbeeld klokkijken)

2. Het verbinden van vakken. (technisch lezen, begrijpend luisteren, woordenschat wereldoriëntatie)


Uitgangspunten in de dagelijkse praktijk hierbij zijn:

Thematisch

Per leerjaar wordt een samenhangend thematisch jaarplan met de stof van de taal/leesmethode ontwikkeld.

Aandachtspunten: inrichten leeromgeving, selecteren, ordenen en aanpassen leerstof. Een vakoverstijgende themaplanning voor het hele leerjaar. Door iedere drie weken één thema centraal te stellen, realiseren we een voorwaarde om de leeromgeving thematisch in te richten. Voor ieder thema verzorgen we gedurende twee drie themaweken een boekenhoek, thematafels, een themafilmpjes, en internetopdrachten. Voor veel thema’s plannen we daarnaast uitstapjes, proefjes en creatieve opdrachten. Met deze aanpak kunnen we ook buiten de taalmethode om veel aan taalontwikkeling doen. We realiseren de taaldoelen niet alleen tijdens de taallessen, maar ook tijdens de thematische activiteiten en rond de wereld oriënterende methode De zaken 3/4.

Betekenisvol

Methodische lessen bekijken we kritisch. Kunnen we de opdracht zo aanbieden dat het voor de leerlingen betekenisvol is. We onderzoeken of de opdracht voldoende aanknopingspunten bevat waarmee kinderen vanuit hun eigen beleving (of vanuit het aangeboden thema) kunnen aansluiten Onder betekenisvol verstaan we: relevant leren. praktijkgericht, levensecht en actief.

Spelenderwijs

Jonge kinderen en kinderen die de taal nog onvoldoende beheersen, vinden het lastig zich langere tijd te concentreren op hun taak. Het inzetten van leerspel is een derhalve een bewuste keus geweest. Wat verstaan wij onder spelenderwijs leren: Spelenderwijs leren is een door de leerkracht vooraf bepaald leerdoel inoefenen door middel van spelletjes en werkbladen nadat er instructie is gegeven.

Het spelenderwijs leren is dus iets anders dan ‘gewoon spelen’. Het is deels afhankelijk van de leerkracht en altijd doelgericht. In principe komt het erop neer dat de verwerking anders is. De kinderen krijgen natuurlijk de instructie, maar verwerken vervolgens de lesstof op verschillende manieren. En ja, dit kan ook gewoon een deel van het werkboek zijn.

1. Het verkleint de overgang van groep 2 naar groep 3
2. Het is actief.
3. Naast de leerdoelen wordt gewerkt aan doelen op sociaal/emotioneel gebied
4. Het is leuk en bevordert de intrinsieke motivatie.

Interactief

We bevorderen de mogelijkheid tot interactie door: Spelend leren. Het inzetten van verschillende interactieve werkvormen. Bijvoorbeeld presenteren en samenwerkend leren.

We bieden activiteiten die gericht zijn op samenwerking tussen leerlingen onderling en tussen de leerkracht en de leerlingen. We willen de kinderen zelf aan het denken en aan het werk zetten. Het accent ligt daarbij op handelen, doen en ontdekken.